Deze website is eigendom van: Respire Clinic

Hoofdzetel
Zuiderlaan 1
Gent
Oost-Vlaanderen, België
09/330 19 91
info@respireclinic.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Respire of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

RESPIRE levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar is, levert RESPIRE de grootst mogelijke inspanning om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

RESPIRE kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. RESPIRE geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van rechtstreekse of onrechtstreekse schade  die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. RESPIRE kan in geen geval tegenover wie dan ook op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. RESPIRE verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement bevoegd waar de zetel van het RESPIRE gevestigd is.

Privacybeleid

RESPIRE hecht belang aan uw privacy en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor medische doeleinden op aanvraag van de patiënt.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacybeleid kunt u terecht bij onze team op info@respireclinic.be.

Verwerkingsdoeleinden

RESPIRE verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens onder meer voor patiëntenadministratie, het opvolgen van facturatie en opvolgen van medische dossiers.

Rechtsgrond(en) van de verwerking.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits u een bewijs van identiteit voorlegt, kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan RESPIRE gratis en schriftelijk uw persoonsgegevens verkrijgen. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren of verwijderen die onjuist, niet volledig of niet pertinent zijn.

Overdracht aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de medische doeleinden of na schriftelijk verzoek, worden de persoonsgegevens van de patiënt gedeeld met andere vennootschappen of overheidsinstanties die rechtstreeks of onrechtstreeks met RESPIRE verbonden zijn of met enige andere partner van RESPIRE;

RESPIRE neemt in acht dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. In het geval van inbreuk op de privacy door derden wordt RESPIRE niet verantwoordelijk geacht.

RESPIRE licht u te allen tijde in over de overdracht aan derden.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is.

Respire is wettelijk verplicht bepaalde gegevens zoals uw patiëntendossier en radiologische foto’s voor en termijn van 30 jaar te bewaren.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens.

De patiënt heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens.

Bovendien, heeft de patiënt het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te verkrijgen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
– zelf de instellingen van zijn patiëntenaccount aan te passen; en/of
– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@respiredental.be.

Klacht

De klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

Het gebruik van “cookies”

Wat is een cookie?

Een cookie, ook wel bekend als een http-cookie, een webcookie of een browsercookie, is meestal een klein tekstbestand, verzonden vanaf een website en opgeslagen in de webbrowser resp. op het toestel van de gebruiker, terwijl een gebruiker aan het surfen is op een website resp. gebruikmaakt van een mobiele applicatie. Wanneer de gebruiker in de toekomst naar dezelfde website surft, kunnen de gegevens die in het cookie zijn opgeslagen worden opgehaald door de website om de website op de hoogte te brengen van de vorige activiteit van de gebruiker. Cookies zijn ontworpen als een ​​betrouwbaar mechanisme voor websites om de status van de website of de activiteit te herinneren die gebruiker in het verleden heeft uitgevoerd. Ze helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren, om technische keuzes te herinneren (bijvoorbeeld taalkeuze, een nieuwsbrief enz.) en om meer relevante diensten en aanbiedingen te tonen. Indien u de website wenst te raadplegen resp. te gebruiken, raden we u aan om de cookies in te schakelen. Maar als u verkiest om dit niet te doen, bent u altijd vrij om ze niet in te schakelen. U kunt via uw internetbrowser het gebruik van cookies verhinderen, een waarschuwing ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies nadien van uw harde schijf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Welke soort cookies worden gebruikt en waarvoor:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf om de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij een vorig bezoek heeft gekozen, of nog: een vooraf ingevuld formulier met gegevens die de gebruiker tijdens een vorig bezoek heeft ingevoerd.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing- of advertentieplug-in, zoals cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar dit beleid, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteit en het internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden overdragen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google combineert uw IP-adres niet met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven omschreven.

Gebruik van deze website

Deze website maakt gebruik van cookies. U kan hierover meer info verkrijgen in onze algemene voorwaarden, ons privacybeleid of andere documenten van RESPIRE. Door gebruik te maken van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

De beheerder van deze website

De website www.respireclinic.be wordt gepubliceerd, beheerd en gehost door Vulpo (www.vulpo.be –  info@vulpo.be).

ALGEMENE VOORWAARDEN RESPIRE CLINIC

Artikel 1. Identiteit onderneming

Deze algemene voorwaarden (hierna “Algemene Voorwaarden”) definiëren de contractuele relatie tussen de Klant en Respire Clinic, zijnde:

Naam: Respire Clinic BV

Vestigingsadres & Maatschappelijk adres: Zuiderlaan 1, 9000 Gent, België

Ondernemingsnummer: 0849.949.464

De onderneming wordt hierna aangeduid als “Respire Clinic”.

Een “Klant” is iedere natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon die producten (goederen en/of diensten) aankoopt of afneemt van Respire Clinic, ongeacht of deze aankoop of afname van producten plaatsvindt voor doeleinden die vallen binnen dan wel buiten de handels, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit van deze personen.

Respire Clinic en de Klant worden samen vernoemd als “Partijen” of elk afzonderlijk als “Partij”.

Artikel 2. Bereikbaarheid onderneming

Respire Clinic is tijdens de openingsuren bereikbaar via:

Telefoon: +32 (0) 9 330 19 91

E-mail: info@respireclinic.be                

Artikel 3. Toepassingsgebied

3.1. De Klant erkent en aanvaardt de Algemene Voorwaarden. Zij hebben voorrang op de voorwaarden van de Klant. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord tussen Partijen kan hiervan niet afgeweken worden.

3.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het geheel van producten aangeboden door Respire Clinic, met name behandelingen, verzorgingen en enige andere aangeboden goederen en diensten, met inbegrip van alle promoties en voordeelpakketten (hierna: “Producten”).

3.3. De Klant erkent dat deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing zijn op opeenvolgende afspraken, ongeacht de manier waarop deze worden ingepland (via e-mail, telefonisch, ter plaatse in de praktijk of anderszins). Deze afspraken worden geacht deel uit te maken van de reeds tot stand gekomen overeenkomst tussen de Klant en Respire Clinic, gezien zij betrekking hebben op dezelfde vorm van dienstverlening.

Artikel 4. Betaling

4.1. Tenzij anders vermeld of overeengekomen, betaalt de Klant voor de Producten ter plaatse in de praktijk van Respire Clinic, gebruik makend van de betalingsmogelijkheden die daar beschikbaar zijn (waaronder contante betaling, Bancontact, Payconiq of kredietkaart). De prijs is voor diensten afhankelijk van de vorm van dienstverlening en zal de Klant aangerekend worden in overeenstemming met de toepasselijke forfaitaire tarieven, dan wel de uurtarieven die Respire Clinic hanteert en die aan de Klant zijn meegedeeld.

4.2. De prijzen van de Producten zijn richtprijzen en liggen ter inzage op het vestigingsadres, en zijn raadpleegbaar in de praktijk, telefonisch of via emial. Behoudens materiële vergissing, kunnen de prijzen opgenomen in de offerte na ondertekening ervan niet door de Klant betwist worden. De door Respire Clinic gepubliceerde promoties zijn slechts beperkt geldig.

4.3. Voor de groepslessen zoals onder andere Buteyko of Yoga is de Klant verplicht om vooraf te betalen, per les of voor een volledige lessenreeks. Respire Clinic zal deelname weigeren aan Klanten waarvan zij geen volledige betaling heeft ontvangen vóór aanvang van deze les(senreeks).

4.4. Indien een ereloonnota opgesteld wordt in functie van de betaling, gelden volgende voorwaarden. Indien het bedrag van de ereloonnota niet betaald is binnen 14 kalenderdagen volgend op de factuurdatum, stuurt Respire Clinic de klant minstens één gratis herinnering per mail of per brief. Vanaf deze datum van herinnering heeft de Klant nogmaals 14 kalenderdagen de tijd om de factuur te betalen. Voor zover de klant, dan wel Respire Clinic, de andere partij enig bedrag verschuldigd is op de vervaldag van de eerste herinnering, is van rechtswege en zonder dat enige verwittiging of ingebrekestelling vereist is, een forfaitair schadebeding verschuldigd waarvan het bedrag is vastgelegd op: 20,00 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150,00 euro is; 30,00 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Bijkomend is de klant, dan wel Respire Clinic, bij niet- of laattijdige betaling een nalatigheidsinterest verschuldigd. Deze verwijlsinteresten, conform de toepasselijke wettelijke rentevoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties, worden berekend op de openstaande som en dit vanaf de vervaldatum van de eerste herinnering. De hierboven vermelde bedragen zijn bestemd om enerzijds de verwijlsinteresten van de schuld en anderzijds alle kosten van de minnelijke invordering van de onbetaalde schuld te dekken. Klachten in verband met de gefactureerde prestaties zijn slechts ontvankelijk indien zij binnen de 14 kalenderdagen na verzendingsdatum van de eerste herinnering per aangetekend schrijven worden meegedeeld aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Na deze termijn wordt de factuur beschouwd als definitief aangenomen, wat de mogelijkheid tot latere klachten uitsluit. Voor iedere betwisting aangaande de factuur zijn alleen de hoven en rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Oost-Vlaanderen bevoegd. Voor elke betwisting voor het vredegerecht is het tweede kanton Gent bevoegd.

Artikel 5. Levering van de Producten

5.1. Tenzij anders vermeld, worden de Producten door Respire Clinic aan de Klant geleverd op het vestigingsadres.

5.2. De eigendom over goederen die te koop worden aangeboden in de praktijk van Respire Clinic, gaat over naar de Klant na ontvangst van betaling.

Artikel 6. Annulatieregels

6.1 Uitgezonderd om medische of wettelijke redenen en mits de voorlegging van een dokters- of officieel attest, kunnen Partijen een gemaakte afspraak uiterlijk tot 48 uur vooraf kosteloos annuleren. Indien één van de Partijen minder dan 48 uur vooraf annuleert, is deze Partij een forfaitaire vergoeding verschuldigd aan de andere Partij ter vergoeding van de hierdoor geleden schade. Bij Respire Clinic is een forfetair van € 50 per ingeplande 30 min van toepassing . Partijen behouden zich echter het recht voor om de vergoeding van de werkelijk geleden schade van de andere Partij te verkrijgen, indien de eisende Partij bewijst dat de werkelijk geleden schade hoger ligt dan voormelde forfaitaire vergoeding.

6.2 Respire Clinic behoudt zich het recht voor om Klanten die meer dan twee keer hebben nagelaten om te verschijnen voor een afspraak, zonder tijdig te verwittigen, onverwijld te weigeren voor volgende afspraak voor welke vorm van dienstverlening dan ook.

6.3. Elke annulatie van het geheel of gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een schadevergoeding van 60% verschuldigd zijn op het overeengekomen totaal bedrag zoals vermeld in de offerte. Dit bedrag dient ter dekking van onder meer vaste en variabele kosten alsook winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

Artikel 7. Herroepingsrecht

7.1. Voor dienstenovereenkomsten die tussen de Klant en Respire Clinic uitsluitend op afstand gesloten zijn, beschikt de Klant over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De Klant zal in dat geval aan Respire Clinic geen enkele vergoeding verschuldigd zijn, behalve indien de uitvoering van de diensten reeds begonnen was op uitdrukkelijk verzoek van de Klant. De Klant kan dit herroepingsrecht enkel uitoefenen indien hij in het kader van de overeenkomst handelt in zijn hoedanigheid van consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht.

7.2. De bepalingen inzake het herroepingsrecht zijn ingevolge Artikel 3.3 enkel van toepassing voor eerste afspraak. De Klant die in de praktijk is geweest en na de uitvoering van de diensten een volgende afspraak inplant, kan hierop dus niet (opnieuw) een beroep doen.

7.3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de aankoop van goederen gezien dergelijke overeenkomst steeds ter plaatse in de onderneming wordt gesloten.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1. De Klant is gehouden zijn medische toestand mee te delen voor aanvang van elke behandeling, verzorging of andere aangeboden Producten waarvoor deze informatie relevant is. De Klant verbindt er zich toe Respire Clinic op elk moment op de hoogte te stellen van elke relevante wijziging in zijn medische toestand. Elk Product is besteld door en geschiedt bijgevolg op risico van de Klant.

8.2. Respire Clinic verbindt er zich toe naar goed vermogen de Producten te leveren of verlenen. Respire Clinic erkent dat de Klant in het kader van behandelingen of verzorgingen recht heeft op kwaliteitsvolle dienstverstrekking die beantwoordt aan zijn behoeften.

8.3. De Klant verklaart voldoende te zijn ingelicht over de aard en het doel van de gekozen Producten en de mogelijke contra-indicaties en/of bijwerkingen. De Klant verklaart eveneens de richtlijnen van Respire Clinic in het kader van de gekozen Producten strikt te zullen opvolgen om een optimaal resultaat te bekomen en mogelijke bijwerkingen of contra-indicaties te vermijden.

8.4. De aansprakelijkheid van Partijen voor schade van welke aard dan ook, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd uit hoofde van de door de Partij afgesloten verzekering. Indien Respire Clinic aansprakelijk is tegenover de Klant, is deze aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld in hoofde van Respire Clinic of haar aangestelden of lasthebbers, of enig ander geval waarin de aansprakelijkheid ingevolge dwingende wettelijke bepalingen niet kan worden beperkt of uitgesloten. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid vastgelegd in dit artikel doen geen afbreuk aan het recht van één van de Partijen op de betaling van de annulatievergoeding door de andere Partij en de opeisbaarheid hiervan onder de voorwaarden bepaald in Artikel 6, of voor de bewezen werkelijk geleden schade indien deze hoger ligt.

Artikel 9. Overmacht

9.1. Partijen definiëren “Overmacht” als omstandigheden buiten de wil van (één van) de Partijen om, die niet hadden kunnen worden voorzien en voorkomen en die de (tijdige en/of volledige) nakoming van diens verplichtingen volstrekt onmogelijk maakt of die de uitvoering ervan aanzienlijk zwaarder of moeilijker maakt dan normaal voorzien(baar).

9.2. Partijen zijn niet aansprakelijk voor de niet, niet-tijdige of onvolledige nakoming van hun verplichtingen indien dit te wijten is aan Overmacht.

9.3. In geval van Overmacht, stelt de ene Partij de andere Partij onverwijld op de hoogte van de aard hiervan en de datum waarop deze is ontstaan (en desgevallend is beëindigd). Elke Partij spant zich in dit geval naar best vermogen in om de nadelige gevolgen voor de andere Partij tot een minimum te beperken en de uitvoering van diens verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens

Respire Clinic verwerkt persoonsgegevens van de Klant met het oog op de uitvoering van de overeenkomst tussen Respire Clinic en de Klant. Voor meer uitvoerige informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens van de Klant, verwijst Respire Clinic naar haar privacyverklaring die te raadplegen is op www.respireclinic.be en waarvan de Klant op eenvoudig verzoek een exemplaar kan verkrijgen via e-mail of per post.

Artikel 11. Volledige overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Respire Clinic en de Klant met betrekking tot de Producten die de Klant aankoopt of afneemt van Respire Clinic. Deze overeenkomst vervangt alle voorgaande intentieverklaringen, afspraken, contracten of overeenkomsten tussen Respire Clinic en de Klant, zowel geschreven als mondeling, met hetzelfde voorwerp.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant en regelen de contractuele verhouding tussen de Klant en Respire Clinic met betrekking tot de Producten die de Klant aankoopt of afneemt van Respire Clinic.

Artikel 12. Verzaking & afstand van rechten

In geen geval verzaakt Respire Clinic aan een op basis van deze Algemene Voorwaarden toegekend recht of rechtsvordering, of doet zij hiervan afstand, tenzij wanneer dit uitdrukkelijk en schriftelijk gebeurt.

Artikel 13. Splitsbaarheid

De nietigheid of niet-afdwingbaarheid van één of meerdere (delen van) bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zal nooit de nietigheid respectievelijk niet-afdwingbaarheid van het geheel van de Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben. In dat geval wordt de nietige of niet-afdwingbare bepaling geacht uit de Algemene Voorwaarden te zijn verwijderd en blijven de andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 14. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Respire Clinic behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Deze gewijzigde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten die dateren van vóór de datum van publicatie hiervan. Respire Clinic zal waar relevant de Klant die een nieuwe overeenkomst wenst aan te gaan, verzoeken om van de gewijzigde algemene voorwaarden kennis te nemen en deze afzonderlijk te aanvaarden.

De Klant kan de nieuwste versie van deze Algemene Voorwaarden raadplegen op www.Respire Clinic of ter plaatse in de praktijk. De Klant verkrijgt hiervan op eenvoudig verzoek een exemplaar via e-mail of per post.

Artikel 15. Geschillen

 15.1. De activiteiten van Respire Clinic zijn gedeeltelijk onderworpen aan controle door de bevoegde organen van de FOD Volksgezondheid. De dichtstbijzijnde toezichthoudende autoriteit is bereikbaar via volgende gegevens:

Cel Federale Gezondheidsinspectie Oost-Vlaanderen
Ketelvest 26/201
9000 Gent

15.2. In geval van onenigheid tussen Respire Clinic en de Klant, kan deze laatste:

  • in eerste instantie een schriftelijke klacht indienen bij Respire Clinic via e-mail of brief;
  • een beroep doen op alternatieve manieren van geschillenbeslechting: Respire Clinic zal immers alles in het werk stellen om minnelijk met de Klant tot een oplossing te komen;
  • een vordering instellen voor de bevoegde rechter.

15.3. Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Belgische rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen.